Lid worden
bij Collectief
Verhalen

Alle informtie over hoe je bij ons aan de slag kan gaan als vrijwilliger!

Collectief verbinden


Welkom bij het Collectief!


Onze missie en visie is verbinden en creëren. Collectief verhalen staat voor creëren, musiceren, vermeerderen, verbinden en improviseren, altijd met een artistieke creatieve toets! Via ons website platform kan je op een unieke manier samenwerken, leren, centjes verdienen en Gentse specialiteiten verkrijgen!


Ons simpel (TO WORK) (TO SEE) en (TO GET) systeem is een open platform waarbij projecten worden opgestart vanuit of in samenwerking met VZW Collectief Verhalen.


Onze Deeleconomie
Het open platform (behoudens de naam WeCreation.be) biedt een deeleconomie voor DOENERS aan.


Hieronder verstaan alle wij creatieve geesten die de handen uit de mouwen steken of willen steken, van schilder tot lokale handelaar en van muzikant tot loodgieter. Om een wisselwerking aan creatieve projecten en producten mogelijk te maken gebruiken we de Collectieve Credit.


Collectieve Credits
Jouw gewerkte uren worden betaald in Collectieve Credits (of ‘Cc’). Deze credits kunnen ingewisseld worden om je eigen projecten mee op te starten, lokale producten of diensten te kopen, of kunnen na een inwerkingsperiode op je rekening worden gestort. Het aantal Cc’s dat je verdient hangen af van project tot project, en zijn gelinkt aan het aantal uur maar ook de moeilijkheidsgraad en je ervaring in het desgewenste vak. De waarde van een Cc is momenteel 10 euro, steeds inclusief eventuele belastingen of BTW opgelegd aan het Collectief. Deze Cc’s kunnen ten allen tijde aangekocht worden.


Projectopstelling
Er wordt altijd een projectleider toegewezen door een bestuurslid, die ondersteunt in planning, uitwerking en algemeen toezicht. Dit kan de bedenker of opdrachtgever van het project zijn indien 2
of meer bestuursleden daarmee instemmen.


De meeste projecten krijgen ook een Frontliner mee, die erop toeziet dat de logistiek vlot verloopt, en de medewerkers gelukkig en gemotiveerd blijven.


Projecten met een passend budget doen ook meestal beroep op een Expert, die één van de essentiële rollen opneemt voor het slagen van het project (bvb beroeps- cameraman, muzikant, schilder…).


Een project is telkens een samenwerking tussen CV-profielen die elk hun eigen functie bezitten en op verschillende manieren vergoed kunnen worden met Collectieve Credits / Cc’s. Er worden uren en/of credits toegekend aan profielen/functies op (TO WORK). De profielen worden door de projectleider en een bestuurslid geëvalueerd na afloop.

Profielen


Volgende profielen kunnen zich inschrijven bij projecten. Je kan veranderen van profiel na afloop van
elk project mits het behalen van het aantal project-uren en met goedkeuring van een bestuurslid.
Verdere uitleg over de mogelijkheden tot Cc’s verdienen en collectief samenwerken vind je onder elk profiel. Tenzij 2 of meer bestuursleden je benoemen voor een andere functie, groei je vanaf niveau 1.


1. Curieuze Voyeur: 1-5u
Je bent nog geen lid maar wenst mee te werken aan een project. Je kan na een succesvolle evaluatie van een eerste projectdeelname inschrijven als lid van het Collectief. Er worden mogelijks credits aangeboden die later kunnen worden gebruikt.


2. Courante Voyeur: 3-8u
Als lid van Collectief weet je vanaf dit niveau de Cc’s die je per project aangeboden worden. Na evaluatie krijg je ze toegekend en kan je ze gebruiken.


3. Curieuze Vrijwilliger: 5-12u
Vanaf nu:
- kunnen jouw credits uitbetaald worden in één of meerdere vrijwilligersvergoedingen.
- kan je mits akkoord van 2 bestuursleden worden ingeschreven als ‘Frontliner’ bij een project.
- kan je worden uitgenodigd voor project meetings.


4. Courante Vrijwilliger: 12u
Studenten en stagairs met gegronde opleiding starten hier als Expert in een project. Je kan vanaf nu ook Kleine Vergoedings Regeling (KvR) ontvangen. Deelnemen aan projecten resulteert vanaf dit niveau in een minimum van 1 Cc per gewerkt uur.


5. Curieuze Verhaler: 25u
Projectleiders starten hier. Je kan vanaf dit niveau zelf projecten opstarten met je credits of de ruimte (HOC / Shanti) reserveren met Cc’s. Na een kort gesprek met 2 of meer bestuursleden kan je indien gewenst toetreden tot de vzw en deelnemen aan Algemene Vergaderingen.


6. Courante Verhaler: 35u
Zelfstandigen die als expert worden gevraagd of aangeduid starten hier. U krijgt de mogelijkheid om ons facturen te sturen voor uitbetaling van je Cc, eventueel via een freelance kantoor. Vanaf dit niveau
kan je indien gewenst ook als projectleider worden benoemd.


7. Collectief Verteller: 50u
Je kan steeds als projectleider, expert of frontliner worden ingezet. U mag desgewenst binnenkomende projecten mee richting geven als u toegetreden lid bent. Wij betalen u telkens in facturen en u krijgt een minimum aan 1.4 Cc per gewerkt uur.


Functie van de leden

Het lid kan onder meer worden gevraagd volgende taken te vervullen:
- Organisatie of ondersteuning van ledenbijeenkomsten en activiteiten
- Het helpen behouden van een propere werkplek
- Projecten helpen bedenken, uitwerken, voorbereiden
- Verantwoordelijkheid opnemen voor een essentiële rol in een project
- Het creëren van verhalen, foto’s en video’s al dan niet voor sociale media
- Deelnemen aan een stemming, al dan niet project- of ondernemingsmatig
- Promoten van onze activiteiten op verschillende manieren, talenten rekruteren


Het lid kan gevraagd worden deze taken op weekdagen en/of weekenddagen uit te voeren.

De duur van dit engagement is van onbepaalde duur en afhankelijk van de opdracht.

De details over opdrachten worden op voorhand doorgegeven aan het lid.
In geval van verhindering op afgesproken momenten wegens ziekte, vakantie of anderszins, zal het
lid de projectleider hiervan onmiddellijk op de hoogte stellen.


Uitbetaling
De gewerkte uren die worden bijgehouden (zie GDPR) kunnen worden ingewisseld bij (TO GET)
De organisatie betaalt indien mogelijk zijn contractuele leden bij betaalde opdrachten een forfaitaire
vergoeding. Hiervoor wordt rekening gehouden met de wettelijk vastgestelde maxima zoals bepaald
in de vrijwilligerswetgeving en die van kleine vergoedingsregelingen.


De organisatie betaalt de reële kosten, na eventuele overeenkomst (indien noodzakelijk) ook voor
transport; terug die de contractuele vrijwilliger maakt in kader van activiteiten van Collectief Verhalen,
mits overhandiging van de juiste bewijsstukken voor de boekhouding van de VZW.
Voor inlichtingen met betrekking tot bewijsstukken voor de boekhouding neem je contact op met de
penningmeester.


Betrokkenheid overlegmomenten
De contractuele vrijwilliger neemt deel aan vergaderingen die worden georganiseerd en nuttig zijn
voor de activiteiten waarbij de vrijwilliger betrokken is. De organisatie engageert zich om
vergaderingen waarop een vrijwilliger geacht wordt aanwezig te zijn op tijd aan te kondigen.Aansprakelijkheid en Verzekering
De organisatie Collectief Verhalen vzw is burgerlijk aansprakelijk en wordt verzekerd voor de schade
die een contractueel lid bij derden veroorzaakt tijdens het verrichten van vrijwilligerswerk of in kleine
vergoedingsregeling. Van zodra de organisatie over een huishoudelijk reglement beschikt, licht het
zijn contractuele leden per email hierover in. Dit reglement zal voordehandliggende spelregels
omvatten waaraan een lid zich dient te houden tijdens het uitvoeren van activiteiten. Derden zonder
onderschreven leden- of stagecontract kunnen soms aansluiten maar doen steeds mee op eigen
risico.


Verzekeraar VZW Collectief Verhalen: AG INSURANCE Polisnummer: 66453332


Een contractueel lid kan toch aansprakelijk gesteld worden voor schade veroorzaakt aan derden
tijdens de ledenactiviteit in geval van kwaadwilligheid, opzet, zware fout of vaak voorkomende lichte
fout.


Voor het materiaal dat het lid zelf meebrengt op activiteiten, is hij/zij zelf verantwoordelijk. Dit geldt
ook bij diefstal (vb: gsm, laptop, smartphone, fiets, ...)


Leden zijn op dit ogenblik niet verzekerd voor eigen lichamelijke schade via de organisatie. Zij doen
dus mee op eigen risico. Wees steeds voorzichtig en bedenk dat veiligheid voorop staat. Informatie
en vragen hierrond mogen altijd gericht worden aan de bestuursleden of verantwoordelijken. De
organisatie zoekt naar mogelijkheden om dekking voor lichamelijke schade tijdens activiteiten te
voorzien. Indien daar in de toekomst verandering in komt zal de organisatie het lid hiervan op de
hoogte brengen.


Het platform organiseert evenementen en start projecten op... in samenspraak met zijn vrijwilligers. Jouw vragen, suggesties en ideeën worden door het bestuur vol enthousiasme onthaald. De bestuursleden zijn: Ian Ghysels (voorzitter), Christophe Meert (ondervoorzitter), Nancy Baeyens (secretaris), Klaas Temmerman (penningmeester), Mica Berkes (bestuurder) en Sander Boone (RvB).

Het algemeen welzijn van onze leden is voor ons van het allergrootste belang. Wij zijn niet enkel een VZW die tijdens en buiten de activiteiten plezier maken, maar we zijn evenzeer een groep vrienden die er voor elkaar zijn in moeilijke tijden!